Najnovšie

Prvá písomná zmienka o Skalici pochádza z roku 1217. Prečítajte si, čo sa v nej píše.

Hlavní partneri

Pred pár dňami sa vás informovali o prichádzajúcom výročí 800 rokov mesta Skalica. Pri tejto príležitosti si poďme niečo povedať o „prvej písomnej zmienke“ z roku 1217.

“Originál dokumentu, kde sa Skalica (ako Zakolcha) spomína, sa nezachoval, ale text poznáme z neskorších opisov a potvrdení. V skalickom štátnom archíve je uložená listina uhorského kráľa Maximiliána II. z roku 1574, kde sa tento text nachádza a je tu tiež text druhej písomnej zmienky o Skalici z roku 1256.

Prvá spoľahlivá písomná správa o Skalici je z roku 1217. Je to listina uhorského kráľa Andreja II., ktorou daroval skalické územie dvom synom nitrianskeho župana Tomáša. Už prv vlastne daroval kráľ toto územie ich otcovi a touto listinou donáciu iba obnovil. (Skalica v minulosti a dnes, Bratislava 1968, s. 68)

A tu je preklad textu listiny z roku 1217:

V mene Najsvätejšej Trojice a nerozdielnej Jednoty. Andrej, z božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Rámy, Srbska, Haliča, Vladimierska. Hoci sa nesmierna kráľovská štedrosť obvykle rozprestiera aj na cudzincov s dobrým odporúčaním, jednako hojnejšími darmi má zahrňovať tých, o ktorých vernosti sa presvedčila a ktorí sa osvedčili dlhodobou počestnosťou.

Preto my, ako nás napomína kráľovská starostlivosť, nechcejúc nevďačne opomenúť služby svojich verných, za vynikajúce a šľachetné zásluhy, ktorými sa pred očami nášho majestátu preslávil župan, udelili sme do stálej držby jemu a jeho dedičom pusté a neobývané územie menom Zakolcha ležiace na pohraničí nášho kráľovstva oproti Čechám.

Hranice tohto územia sú nasledovné: Začínajú pri vtoku potoka Chvojnice do rieky Moravy a idú po jej toku až po miesto, kde sa do Moravy vlieva potok Velika a tokom Velikej tiahnu sa až po prístav Tozy. Odtiaľ sa tiahnu cestou českých pohraničníkov, ktorá sa ľudovo volá Symarut, smerom na východ až k prameňu potoka Vysich. Potom sa tiahnu lesom cez vyvýšeninu, kde je lúka, odtiaľ zostupujú údolím na pole, ktoré sa nazýva Hossu Mezew, stadiaľ pokračujú k prameňu Chvojnice a po spomínanom potoku zostupujú až k počiatočnej méte.

Keď teda po smrti už spomínaného nášho verného župana Tomáša jeho synovia Sebus a Alexander, magistri našich čašníkov, mužovia vynikajúci horlivosťou, začali toto pusté územie zaľudňovať početným obyvateľstvom, poverili sme nášho verného a milého magistra Hugrina, nášho neskoršieho dvorného kancelára, aby toto územie prešiel a presne vymedzil a aby ich uviedol do jeho držby.

Konečne, pretože všetko ľudské je nestále a vystavené náhlym nehodám, keďže sme za života spomínaného župana Tomáša nevyhotovili o darovaní tohto majetku právoplatnú listinu, na oprávnenú žiadosť jeho synov, našich verných župana Sebusa a magistra Alexandra, udelili sme túto listinu opatrenú našou pečaťou.
Vyhotovené rukou kancelára nášho kráľovského dvora Hugrina roku Pána 1217, za ctihodného ostrihomského arcibiskupa Jána, za ctihodného kaločského arcibiskupa Bertholda, za biskupov: pätikostolného Galona, sedmohradského Willerma, vesprímskeho Róberta, varadínskeho Šimona, rábskeho Petra, kninského Dezideria, vacovského Jakuba, záhrebského Štefana, jágerského Tomáša, za palatína Julu, grófa Dionýzia magistra taverníkov, za bána Bankona, za vojvodu Raphaina, za Ochusa, dvorského župana kráľovnej a ostatných županov, v trinástom roku našej vlády.

Najviac nás v listine prekvapuje výraz „pusté“ a „prázdne“ územie, lebo archeologické pamiatky dokazujú, že toto územie bolo obývané už prv. Ako si to vysvetliť? Je možné, že v časoch, kedy krajinská hranica nebola ešte pevne ustálená, bolo toto pohraničné pásmo vojenskými nepokojmi spustošené a že sa pôvodné obyvateľstvo rozutekalo. (Skalica v minulosti a dnes, Bratislava 1968, s. 69)

Či sa ešte dozvieme dôvod tohto opisu miesta, kde dnes stojí Skalica, nevieme. Berieme však ako nezvratný historický fakt, že je to oficiálne prvá písomná zmienka o tomto meste.”

Zdroj: FB/ Mesto Skalica – oficiálna stránka, foto: FB/ Stará Skalica

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*